Assam Red Tea from Tea Trees ดูขนาดใหญ่กว่า

ชาดำอัสสัม

ในภาคเหนือของประเทศไทย มีต้นชา โบราณที่บางตน้อาจมีอายมุ ากกวา่ 700 ปีในบางคร้ังชาวบา้นจะเก็บใบชาจากตน้ ชาเหล่าน้ีและนา ไปชงชาโดย ชาได้รับการปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

฿ 215.00

Add to wishlist

ข้อมูลสินค้า

สถานที่กำเนิดจังหวัดเชียงราย
ประเทศประเทศไทย
จำแนกจีนชาดำ
ส่วนผสมชา 100% ฟรีของสารเติมแต่งเทียม
FDA50-2-00566-6-0002

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาแดงอัสสัมจากต้นชา

ชาแดงอัสสัมจากต้นชา

บางส่วนของประเทศไทยเคยเป็นอาณาจกัร ลา้นนาเก่าแก่มาก่อน ซ่ึงรวมถึงพ้ืนที่ของประเทศลาวไทยและพม่าและบางส่วนของจีน โดยมีความเชื่อวา่ พุม่ ชา ที่มีอยนู่ ้นั เป็นพุม่ ชาที่พบไดใ้นประเทศเหล่าน้ีดงัน้นั ไม่ตอ้งแปลกใจหากคุณจะไดย้นิเกี่ยวกบั ชาที่มาจาก ประเทศไทย

โดยชาแดงรสชาติอร่อยชนิดน้ีผลิตจากตน้อ่อนและใบอ่อนของชา ใหร้สชาติดอกไมท้ี่ เขม้ขม้แซมรสขมและฝาดอยา่ งยาวนาน

ผลิตภณั ฑต์วัน้ีหาไม่ง่ายบนอินเตอร์เน็ต หรือร้านชาทวั่ ไป เพราะมีปริมาณชาที่จา กดั ดงัน้นั เราจึงแนะนา วา่ ใหคุ้ณซ้ือเลยอยา่ รอชา้

ราคาส่ง ชาแดงอัสสัมจากต้นชา

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา ร้านขายของฝาก กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาส่งที่อีเมล์นี้ค่ะ e-mail: tea-village@hotmail.com หรือ @Line: @teavillage.

วิธีการชงยอดชา

  • อุณหภูมิของน้ำ: 90-100 องศาเซลเซียส
  • อุปกรณ์ในการชงชา: กาน้ำชาแบบใส, กระเบื้องเคลือบ, เซรามิค หรือถ้วยชา
  • จำนวนในการชงชา: 5-7 ครั้ง
  • ปริมาณชาและน้ำที่ใส่ในกาน้ำชา: ชา 1-2 ช้อนชาต่อปริมาณน้ำ 150 - 200 มิลลิลิตร

 

  1. ใส่ใบชาลงในกาน้ำชา และเทน้ำลงไป
  2. รอประมาณสองสามวินาที และเทน้ำออกทันทีเพื่อเป็นการล้างใบชา
  3. เทน้ำร้อนลงในกาน้ำชาอีกครั้ง
  4. แช่ใบชาเป็นเวลา 45-60 วินาที
  5. รินน้ำชาเพื่อเสิร์ฟ
ชาแดงอัสสัมจากต้นชา

รีวิว

No customer reviews for the moment.

Write a review

ชาดำอัสสัม

ชาดำอัสสัม

ในภาคเหนือของประเทศไทย มีต้นชา โบราณที่บางตน้อาจมีอายมุ ากกวา่ 700 ปีในบางคร้ังชาวบา้นจะเก็บใบชาจากตน้ ชาเหล่าน้ีและนา ไปชงชาโดย ชาได้รับการปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงราย

สินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน