Jin Xuan Red Tea ดูขนาดใหญ่กว่า

ชาดำจินซวน

ชาที่น่าสนใจตวัน้ีผลิตโดยผเู้ชี่ยวชาญชาชาวไตห้ วนัในภาคเหนือ ของไทยที่จงัหวดัเชียงรายโดยผลิตจากใบชาจากพุม่ ชาจินฉวน

รายละเอียดเพิ่มเติม

฿ 265.00

Add to wishlist

ข้อมูลสินค้า

สถานที่กำเนิดจังหวัดเชียงราย
ประเทศประเทศไทย
จำแนกจีนชาดำ
ส่วนผสมชา 100% ฟรีของสารเติมแต่งเทียม
FDA50-2-00566-6-0010

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาแดงจินฉวน

ชาแดงจินฉวน

ตามที่ท่านทราบ ภาคเหนือของประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกชาจ านวนมากโดยผสมผสานรูปแบบของไต้หวันจากภูเขาอาลีชาน ใน บางคร้ังผเู้ชี่ยวชาญชาจากไตห้ วนัจากเดินทางมาเพาะปลูกชาดว้ยตวัเองจากน้นั ส่งออกไปยงัไตห้ วนั เมื่อไม่นาน มาน้ีมีการปลูกชาแดงจากใบชาอ่อนของพุม่ ชาจินฉวน

ชาที่ได้มีรสชาติเฉพาะพร้อมรสสัมผัส ของดอกไม้ความเผด็ร้อนและรสน้า ผ้งึเรามีชาสองสามกิโลกรัมสา หรับจา หน่ายให้คุณได้ลอง

ราคาส่ง ชาแดงจินฉวน

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา ร้านขายของฝาก กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาส่งที่อีเมล์นี้ค่ะ e-mail: tea-village@hotmail.com หรือ @Line: @teavillage.

วิธีการชงยอดชาแดงจินฉวน

  • อุณหภูมิของน้ำ: 80-100 องศาเซลเซียส
  • อุปกรณ์ในการชงชา: กาน้ำชาแบบใส, กระเบื้องเคลือบ, เซรามิค หรือถ้วยชา
  • จำนวนในการชงชา: 4-6 ครั้ง
  • ปริมาณชาและน้ำที่ใส่ในกาน้ำชา: ชา 1-2 ช้อนชาต่อปริมาณน้ำ 150 - 200 มิลลิลิตร

 

  1. ใส่ใบชาลงในกาน้ำชา และเทน้ำลงไป
  2. รอประมาณสองสามวินาที และเทน้ำออกทันทีเพื่อเป็นการล้างใบชา
  3. เทน้ำร้อนลงในกาน้ำชาอีกครั้ง
  4. แช่ใบชาเป็นเวลา 1-2 นาที
  5. รินน้ำชาเพื่อเสิร์ฟ

 

ชาแดงจินฉวน

รีวิว

No customer reviews for the moment.

Write a review

ชาดำจินซวน

ชาดำจินซวน

ชาที่น่าสนใจตวัน้ีผลิตโดยผเู้ชี่ยวชาญชาชาวไตห้ วนัในภาคเหนือ ของไทยที่จงัหวดัเชียงรายโดยผลิตจากใบชาจากพุม่ ชาจินฉวน

สินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน