ชาเขึยวอูหลงโอเรียลทอล ดูขนาดใหญ่กว่า

ชากุ่ยเฟ่ย

ชาชนิดน้ีไดร้ับการปลูกและผลิตในประเทศไทย ในจงัหวดัเชียงรายโดยจะมีการเก็บเกี่ยวหลงัจากที่ใบชาถูกเพล้ียจกั๊จนั่ กิน เมื่อสิ้นสุดข้นั ตอน จะไดช้าที่มีรส สัมผสัของน้า ผ้งึและไซตรัส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

฿ 265.00

Add to wishlist

ข้อมูลสินค้า

สถานที่กำเนิดจังหวัดเชียงราย
ประเทศประเทศไทย
จำแนกจีนชาอูหลง
ส่วนผสมชา 100% ฟรีของสารเติมแต่งเทียม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชากุ่ยเฟ่ย

ชากุ่ยเฟ่ย

ชากุ่ยเฟ่ยอู่หลงมีตน้กา เนิดจากประเทศไตห้ วนัและหากคุณจ าได้จาก บทความก่อนหนา้น้ีวา่ พุม่ ตน้ ชาในประเทศไทยไดร้ับการนา เขา้จากไตห้ วนั เช่นเดียวกนั ในการชงชาชนิดน้ีจะ ใชต้ น้อ่อนและใบอ่อนของชาจากพุม่ ชา Jin Xuan จากน้นัจะมีการเก็บเกี่ยวดว้ยมืออยา่ งนุ่มนวลผเู้ชี่ยวชาญชา ของไตห้ วนัจะมีส่วนร่วมในข้นั ตอนการผลิตเพื่อให้แน่ใจวา่ จะไดช้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมอยา่ งแทจ้ริง

คุณลกัษณะของรสชาติชาที่ไดจ้ะคลา้ยกบั ชาอู่หลง Bai Hao โดยมีรสสัมผสัของน้า ผ้งึ ไซตรัสและดอกไม้

เราขอแนะนา ใหท้ ่านซ้ือไปลองดว้ยตวัเอง

ราคาส่ง ชากุ่ยเฟ่ย

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา ร้านขายของฝาก กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาส่งที่อีเมล์นี้ค่ะ e-mail: tea-village@hotmail.com หรือ @Line: @teavillage.

วิธีการชงชากุ่ยเฟ่ย

การเตรียม

  1. อุณหภูมิน้ำ: 80-100 องศาเซลเซียส
  2. อุปกรณ์: ถ้วยชาก้ายหว่านหรือกาน้ำชา
  3. จำนวนการชง 4-6 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชงแต่ละครั้ง)
  4. ปริมาณชาและน้ำ: ชา 1-2 ช้อนชาต่อปริมาณน้ำ 150 - 200 มิลลิลิตร

วิธีการชงชา

  1. ลวกถ้วยชา
  2. ใส่ใบชา
  3. ชงชาประมาณ 5-10 วินาทีจากนั้นรินน้ำออก
  4. ใส่น้ำเพิ่มอีก 45 - 60 วินาที *
  5. รินน้ำชาที่ได้ใส่ในอีกถ้วยหนึ่ง*

**การชงชาครั้งต่อๆมาให้เพิ่มเวลา 10-20 วินาที

ชากุ่ยเฟ่ย

รีวิว

No customer reviews for the moment.

Write a review

ชากุ่ยเฟ่ย

ชากุ่ยเฟ่ย

ชาชนิดน้ีไดร้ับการปลูกและผลิตในประเทศไทย ในจงัหวดัเชียงรายโดยจะมีการเก็บเกี่ยวหลงัจากที่ใบชาถูกเพล้ียจกั๊จนั่ กิน เมื่อสิ้นสุดข้นั ตอน จะไดช้าที่มีรส สัมผสัของน้า ผ้งึและไซตรัส