Wild White Tea from Tea Tree ดูขนาดใหญ่กว่า

ชาขาวจากต้นชา

ชาที่รับประทานไม่ไดผ้ลิตจากพุม่ ตน้ ชาเท่าน้นัแต่ยงัไดจ้ากใบชา ของตน้ ชา ในหนา้น้ีเราจะให้คุณไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบั ชาขาวจากตน้ ชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

฿ 365.00

Add to wishlist

ข้อมูลสินค้า

สถานที่กำเนิดจังหวัดเชียงราย
ประเทศประเทศไทย
จำแนกจีนชาขาว
ส่วนผสมชา 100% ฟรีของสารเติมแต่งเทียม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาขาวจากต้นชา

ชาขาวจากต้นชา

ชาขาวชนิดน้ีไดร้ับการเพาะปลูกและผลิตทางภาคเหนือของประเทศไทย ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะของจังหวัดเชียงราย โดยมีการเก็บใบชาจากตน้ ชาโดยตรง ท้งัน้ีตน้ ชาบางตน้ มีอายุถึง 500 ปีโดยจะมีการเก็บชาจากตน้อ่อนและใบชาและตอ้งใชผ้ มู้ีประสบการณ์ในการเก็บชา มิฉะน้นั ใบ ชาจะเสียหายได้ ชาที่ชงได้จะมีสีเหลืองใสพร้อมรสชาติที่หอมชวนดื่ม

ราคาส่ง ชาขาวจากต้นชา

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา ร้านขายของฝาก กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาส่งที่อีเมล์นี้ค่ะ e-mail: tea-village@hotmail.com หรือ @Line: @teavillage.

วิธีการชงยอดชาขาว

  • อุณหภูมิของน้ำ: 70-80 องศาเซลเซียส
  • อุปกรณ์ในการชงชา: กาน้ำชาแบบใส, กระเบื้องเคลือบ, เซรามิค หรือถ้วยชา
  • จำนวนในการชงชา: 4-6 ครั้ง
  • ปริมาณชาและน้ำที่ใส่ในกาน้ำชา: ชา 3-6 ช้อนชาต่อปริมาณน้ำ 150 - 200 มิลลิลิตร

 

  1. ใส่ใบชาลงในกาน้ำชา และเทน้ำลงไป
  2. รอประมาณสองสามวินาที และเทน้ำออกทันทีเพื่อเป็นการล้างใบชา
  3. เทน้ำร้อนลงในกาน้ำชาอีกครั้ง
  4. แช่ใบชาเป็นเวลา 1-2 นาที
  5. รินน้ำชาเพื่อเสิร์ฟ

 

เพลิดเพลินกับชาของคุณ ทีวิลเลจทีม.

ชาขาวจากต้นชา

รีวิว

No customer reviews for the moment.

Write a review

ชาขาวจากต้นชา

ชาขาวจากต้นชา

ชาที่รับประทานไม่ไดผ้ลิตจากพุม่ ตน้ ชาเท่าน้นัแต่ยงัไดจ้ากใบชา ของตน้ ชา ในหนา้น้ีเราจะให้คุณไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบั ชาขาวจากตน้ ชา