Green Tea from Old Tea Trees ดูขนาดใหญ่กว่า

ชาเขียวอัสสัม

นี่คือหนึ่งในชาเขียวที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้จากประเทศไทย โดยผลิต จากตน้อ่อนและใบอ่อนของตน้ ชาโดยมีกรรมวธิีการเก็บดว้ยมือและใชค้วามเชี่ยวชาญของทา ใหไ้ดช้าที่มี รสชาติอร่อยอยา่ งเหลือเชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

฿ 215.00

Add to wishlist

ข้อมูลสินค้า

สถานที่กำเนิดจังหวัดเชียงราย
ประเทศประเทศไทย
จำแนกจีนชาเขียว
ส่วนผสมชา 100% ฟรีของสารเติมแต่งเทียม
FDA50-2-00566-6-0001

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาเขียวจากต้นชาเก่าแก่

ชาเขียวจากต้นชาเก่าแก่

ตน้อ่อนและใบชาอ่อนมีอายุ ระหวา่ ง 100 ถึง 700ขอใหคุ้ณใส่ใจในคุณภาพของใบชาท้งัลกัษณะการมว้นของใบ รูปร่างที่สมบูรณ์และสี

ผเู้ชี่ยวชาญชาจากประเทศจีนไดม้ีส่วนร่วมใน ข้นั ตอนการผลิตเนื่องจากชาส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยงัประเทศจีน แต่ร้านของเราไดช้าบางส่วนมาจา หน่ายที่ร้าน

หากคุณเป็ นแฟนตัวยของชาเขียว คุณ ควรลองชาชนิดน

ราคาส่ง ชาเขียวจากต้นชาเก่าแก่

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา ร้านขายของฝาก กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาส่งที่อีเมล์นี้ค่ะ e-mail: tea-village@hotmail.com หรือ @Line: @teavillage.

วีธีชงชาเขียว

การเตรียม

  1. อุณหภูมิน้ำ: 80-90 องศาเซลเซียส
  2. อุปกรณ์: ถ้วยชาก้ายหว่านหรือกาน้ำชา
  3. จำนวนการชง 4-6 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชงแต่ละครั้ง)
  4. ปริมาณชาและน้ำ: ชา 1-2 ช้อนชาต่อปริมาณน้ำ 150 - 200 มิลลิลิตร

วิธีการชงชา

  1. ลวกถ้วยชา
  2. ใส่ใบชา
  3. ชงชาประมาณ 5-10 วินาทีจากนั้นรินน้ำออก
  4. ใส่น้ำเพิ่มอีก 45 - 60 วินาที *
  5. รินน้ำชาที่ได้ใส่ในอีกถ้วยหนึ่ง*

**การชงชาครั้งต่อๆมาให้เพิ่มเวลา 10-20 วินาที

ชาเขียวจากต้นชาเก่าแก่

รีวิว

No customer reviews for the moment.

Write a review

ชาเขียวอัสสัม

ชาเขียวอัสสัม

นี่คือหนึ่งในชาเขียวที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้จากประเทศไทย โดยผลิต จากตน้อ่อนและใบอ่อนของตน้ ชาโดยมีกรรมวธิีการเก็บดว้ยมือและใชค้วามเชี่ยวชาญของทา ใหไ้ดช้าที่มี รสชาติอร่อยอยา่ งเหลือเชื่อ

สินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน