Sheng Pu-erh from Thailand (2013) ดูขนาดใหญ่กว่า

ชาเจิง้ผู่เอ๋อจากประเทศไทย(2013)

ชาเจิ้งผเู่อ๋อคุณภาพสูงชนิดน้ีจากประเทศไทยมี อายกุ วา่ 100 ปีโดยผลิตจากตน้อ่อนและใบอ่อนของชา ถึงแมว้า่ ชาจะไดร้ับการผลิตในปี2013 แต่ชามีสีเขม้และมีสรรพคุณที่ดียงิ่ ข้ึน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

฿ 1,490.00

Add to wishlist

ข้อมูลสินค้า

สถานที่กำเนิดจังหวัดเชียงราย
ประเทศประเทศไทย
ปี2013
Weight357 กรัม
Typeสีเขียว
จำแนกจีนชาผู่เอ๋อร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาเจิง้ผู่เอ๋อจากประเทศไทย(2013)ชาเจิง้ผู่เอ๋อจากประเทศไทย(2013)

รีวิว

No customer reviews for the moment.

Write a review

ชาเจิง้ผู่เอ๋อจากประเทศไทย(2013)

ชาเจิง้ผู่เอ๋อจากประเทศไทย(2013)

ชาเจิ้งผเู่อ๋อคุณภาพสูงชนิดน้ีจากประเทศไทยมี อายกุ วา่ 100 ปีโดยผลิตจากตน้อ่อนและใบอ่อนของชา ถึงแมว้า่ ชาจะไดร้ับการผลิตในปี2013 แต่ชามีสีเขม้และมีสรรพคุณที่ดียงิ่ ข้ึน